00
dni do Konferencji

Drodzy Bracia i Siostry, Szanowni Państwo

Zapraszamy wszystkie osoby poszu­ku­ją­ce Boga lub chcące pogłę­bić swo­ją rela­cję z Bogiem, dowie­dzieć się cze­goś o Nim i o Biblii, zapo­znać się z tre­ścią biblij­nych prawd wia­ry doty­czą­cych isto­ty zba­wie­nia i życia z Bogiem, wziąć przy tym udział w nabo­żeń­stwie na wzór pierw­szych chrze­ści­jan, poznać innych wie­rzą­cych i poroz­ma­wiać.

Program Ramowy

June 8, 2019

Śniadanie

Zakwaterowanie osób przybyłych w sobotę

Nauczanie 1

Istota Zbawienia

Temat 1: Biblia, znaczenie, rola, Słowo Boże, jak czytać.

Temat 2: Dzieło Boga w Jezusie Chrystusie - łaska, upamiętanie, odrodzenie.

Obiad

Rozmowy duszpasterskie i czas na dyskusje

Nauczanie 2

Droga do owocnego chrześcijaństwa

Temat 1: Chrzest wiary, życie według ciała, życie według ducha

Temat 2: Kościół nowotestamentowy - jego istota i rola w życiu chrześcijanina

Kolacja

Nauczanie 3

Duch Święty i Jego znaczenia dla Kościoła

Temat 1: Chrzest Duchem Świętym

Temat 2: Dary Ducha Świętego a praktyka.

June 9, 2019

Śniadanie

Nabożeństwo

Praktyczne zastosowanie biblijnych prawd wiary w liturgii wspólnoty

Obiad

Rozmowy duszpasterskie i czas na dyskusje

Opuszczenie obiektu

Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim (Ps 119:105)

Organizatorem konferencji jest Chrześcijańska Wspólnota Braterska Jeste­śmy wspól­no­tą ludzi, któ­rzy poważ­nie myślą o pozna­niu i życiu z Bogiem w opar­ciu o praw­dy wia­ry zawar­te w Biblii, nie­ko­niecz­nie jed­nak wyra­ża­ne w for­mach i obrzę­dach, jakie od koń­ca dru­giej poło­wy I wie­ku aż do współ­cze­sno­ści zosta­ły nada­ne chrze­ści­jań­stwu w pro­ce­sie jego ure­li­gij­nie­nia.

Więcej informacji na nasz temat odnaleźć można na naszej stronie http://zborchrzescijan.pl

Opłaty

Rezerwacja
Aby zarezerwować miejsce na konferencji wymagana jest przedpłata

Do 18 maja
 • Wysokość wpłaty - 30PLN

Koszt pobytu

 • od piątku - 102PLN/osoba
  zakwaterowanie w piątek wieczorem, zawiera pełne wyżywienie w sobotę i w niedzielę (sobota: śniadanie, obiad kolacja; niedziela: śniadanie i obiad) oraz dwa noclegi
 • od soboty ze śniadaniem - 77PLN/osoba
  zakwaterowanie w sobotę rano przed śniadaniem, zawiera pełne wyżywienie w sobotę i niedzielę (sobota: śniadanie, obiad kolacja; niedziela: śniadanie i obiad) oraz jeden nocleg z soboty na niedzielę
 • od soboty bez śniadania- 69PLN/osoba
  zakwaterowanie w sobotę rano po śniadaniu, zawiera obiad i kolację w sobotę oraz śniadanie i obiad w niedzielę oraz jeden nocleg z soboty na niedzielę
 • bez noclegów i posiłków - 30PLN/osoba
  w przypadku uczestnictwa w konferencji bez noclegów i posiłków
Uwaga - pościel wliczona jest w cenę noclegu, natomiast w ręczniki należy zaopatrzyć się we własnym zakresie

Rezygnacja

Do 18 maja
 • Zwracamy 100% opłaty zjazdowej
Po 18 maja
 • nie zwracamy opłaty zjazdowej

Miejsce zjazdu

Konferencyjne Centrum Chrześcijańskie Arka-Milanówek

Ośrodek Arka jest miejscem cichym, bezpiecznym i przyjaznym. Położony jest w zdrowej strefie klimatycznej lasów młochowskich, 30 km. na zachód od Warszawy, na granicy Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Podkowy Leśnej. Rozciąga się pomiędzy trasą katowicką E67 a krajową 719 .

Na terenie terenie ośrodka znajduje się całkowicie bezpłatny parking, ogrodzony, zamykny na noc.


ul. Średnia 131, 05-822 Milanówek
(GPS: X- 17.770840* Y- 50.434640*)
https://arkamilanowek.wordpress.com